Programy wspierane przez fundusze unijne

I. Programy krajowe

Do perspektywy na lata 2014-2020 przyjęto 6 krajowych programów operacyjnych, które są zarządzane przez Ministerstwo Rozwoju. Poniżej przedstawiono jak zostały rozdzielone fundusze unijne pomiędzy poszczególne programy:

Program: Fundusze Europejskie
Program Infrastruktura i Środowisko 27,4 mld euro
Program Inteligentny Rozwój 8,6 mld euro
Program Wiedza Edukacja Rozwój 4,7 mld euro
Program Polska Cyfrowa 2,2 mld euro
Program Polska Wschodnia 2 mld euro
Program Pomoc Techniczna 0,7 mld euro

Program Inteligentny Rozwój to drugi w kolejności największy w Unii program finansujący badania, rozwój i innowacje. Umożliwia on wspólne prowadzenie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych naukowcom i przedsiębiorcom oraz praktyczne zastosowanie w gospodarce wyników prac B+R. Hasło programu to „od pomysłu do rynku”, co oznacza nie tylko wspieranie powstawania innowacji i przygotowanie badań pilotażowych/prototypów, ale także ich komercjalizację.

Program Wiedza Edukacja Rozwój nastawiony jest głównie na aktywizację osób młodych, poniżej 30. roku życia, które nie znalazły zatrudnienia, a także na wsparcie szkolnictwa wyższego, mobilności i współpracy ponadnarodowej, czy też reformę polityki publicznej w obszarze zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji i dobrego rządzenia.

Program Polska Cyfrowa służy zwiększaniu dostępności do Internetu. Jego celem jest utworzenie przyjaznej obywatelowi e-administracji, co posłużyć ma rozwiązywaniu wielu bieżących spraw bez wychodzenia z domu, czyli za pomocą komputera. Program ma również popularyzować wśród ludzi wiedzę i praktyczne umiejętności korzystania z urządzeń komputerowych.

Program Polska Wschodnia stanowi ponadregionalny program dla Polski Wschodniej, utworzony w celu zwiększenia konkurencyjności we wschodnich województwach i innowacyjności ich makroregionów, dzięki wspieraniu rozwoju badań i systematycznemu zwiększaniu atrakcyjności inwestycyjnej makroregionu (tzw. dostępność transportowa).

Program Pomoc Techniczna  ma pomóc w sprawnym działaniu instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich oraz stworzeniu skutecznego systemu informacji i promocji środków unijnych.

Polska realizuje również Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (8,5 mld euro) oraz Program Rybactwo i Morze (0,5 mld euro).

II. Programy regionalne

Z kwoty 82,5 mld euro przyznanej Polsce z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020, samorządy województw będą zarządzać kwotą 31 mld euro, tj. około 40% całościowej kwoty. W latach ubiegłych regiony miały do dyspozycji około 25% środków. Porównanie to służy skierowaniu uwagi na zwiększanie się roli regionów w zakresie zarządzania środkami Unii, które przejawia się także poprzez samodzielność regionów pod względem wyznaczania priorytetów i oparcie rozwoju w poszczególnych województwach na inteligentnych specjalizacjach. Regiony samodzielnie wybierają dziedziny, w których identyfikują potencjał rozwojowy i będą z większym nasileniem inwestować w nie środki przyznane przez UE. Programy regionalne w latach 2014-2020 cechuje również dwufunduszowość, tj. finansowanie z dwóch źródeł – tak jak do tej pory ze środków Europejskiego Funduszu Rozwojowego oraz, po raz pierwszy, z Europejskiego Funduszu Społecznego, co ma się przyczynić do zwiększenia kompleksowości programów regionalnych.

Kwoty przyznawane poszczególnym regionom są zróżnicowane, uwzględniają przy tym potrzeby rozwojowe województw oraz ich potencjał. Wysokość środków jest wynikiem dialogu pomiędzy ministerstwem i urzędami marszałkowskimi. Kwoty przedstawiają się w następujący sposób:

Województwo Fundusze Europejskie
Dolnośląskie 2,25 mld euro
Kujawsko-Pomorskie 1,9 mld euro
Lubelskie 2,23 mld euro
Lubuskie 0,9 mld euro
Łódzkie 0,9 mld euro
Małopolskie 2,25 mld euro
Mazowieckie 2,87 mld euro
Opolskie 2,08 mld euro
Podkarpackie 0,9 mld euro
Podlaskie 2,1 mld euro
Pomorskie 1,21 mld euro
Śląskie 3,47 mld euro
Świętokrzyskie 1,36 mld euro
Warmińsko-Mazurskie 1,72 mld euro
Wielkopolskie 2,45 mld euro
Zachodniopomorskie 1,6 mld euro

III. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)

ZIT stanowią mechanizm realizowany w latach 2014-2020, którego celem jest wspieranie rozwoju miast oraz obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie. Wszystkie państwa członkowskie UE zostały zobowiązane, aby przeznaczyć min. 5% środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na jego wdrożenie.

ZIT w Polsce będzie realizowany głównie w ramach 16 programów regionalnych (RPO), a także w sposób pośredni w programach krajowych. Umożliwi to wprowadzenie zintegrowanych projektów finansowanych ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także z Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Programy te (0,7 mld euro) posiadają charakter międzynarodowy z naciskiem na współpracę beneficjentów z Polski z zagranicznymi inwestorami. Takie przedsięwzięcia dotyczyć mogą ochrony dziedzictwa kulturowego, środowiska oraz rozwoju przedsiębiorczości, edukacji i rozbudowy infrastruktury. Poziom dofinansowania dla regionu Mazowsza, jako najbardziej rozwiniętego regionu wynosi 80%, a dla pozostałych regionów 85%.

V. Programy ramowe Unii Europejskiej

Programy ramowe dają dodatkowe wsparcie w wielu obszarach:

Program Horyzont 2020 – jego zadaniem jest stymulacja prac badawczych na najwyższym poziomie, wspieranie współpracy międzynarodowej, innowacyjnych przedsiębiorstw, itp. (80 mld euro).

Program COSME – ułatwiający małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do rynków wspólnotowych i rynków poza jej obszarem, a także ułatwiający dostępność finansowania dzięki gwarantowaniu kredytów i kapitałowi (2,3 mld euro).

Program „Łącząc Europę” – najważniejszy instrument finansujący strategiczne inwestycje w infrastrukturę z zakresu budowy dróg, linii kolejowych, czy też sieci energetycznych. Program ma odegrać także kluczową rolę jeśli chodzi o rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnej (33 mld euro).

Program Erasmus+ – ułatwiający pobyt młodych ludzi na stażach zagranicznych, co przyczynia się do poprawy ich umiejętności i zwiększania szans na zatrudnienie (15 mld euro).

Program Kreatywna Europa – przeznaczony na wsparcie europejskiej kultury, kina, telewizji, muzyki, literatury, teatru, dziedzictwa kulturowego i dziedzin powiązanych (1,5 mld euro).

Dofinansowania unijne dla branży IT

Programy operacyjne Unii Europejskiej zapewniają pomoc dla branży IT. Poniżej przedstawiamy kilka możliwości wykorzystania funduszy europejskich pod tym kątem w przedsiębiorstwach.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa ma prowadzić do zwiększenia dostępu społeczeństwa do szerokopasmowego Internetu oraz rozwój e-administracji. O dotacje unijne mogą starać się firmy z branży telekomunikacyjnej, uczelnie, samorządny oraz administracja publiczna.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jest przeznaczony dla innowacyjnych firm z całego kraju. Projekt zakłada wsparcie unijne dla przedsiębiorstw, które łączą biznes z badaniami naukowymi (B+R). Dofinansowanie może być przeznaczone na zakup narzędzi IT, niezbędnych do wykonania prac badawczych związanych z projektem.

Regionalne Programy Operacyjne przeznaczone na rozwój wszystkich regionów. Obejmują one 16 województw, z których każde powinno udostępnić informację oraz dokumenty na temat obszarów wsparcia. Dotacje unijne będą przyznawane przede wszystkim na rozwój działalności w Internecie, wdrożenie systemów typu ERP oraz zakup sprzętu, którego przeznaczeniem będzie wsparcie handlu i e-usług.

Jak uzyskać dotację na założenie działalności gospodarczej?

Dotacje unijne mogą znacząco pomóc w starcie Twojej firmy. Jedynymi warunkami, aby je otrzymać są: posiadanie statusu osoby bezrobotnej oraz posiadanie tzw. II profilu pomocy (choć w niektórych przypadkach I profil również traktowany jest pozytywnie pod względem przyznawania dofinansowania z funduszy europejskich).

O dotację mogą ubiegać się studenci studiów niestacjonarnych oraz osoby, które nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku. Wymogiem jest niekaralność za przestępstwa związane z obrotem gospodarczym (okres karencji – 2 lata). Twoje szanse na dofinansowanie z urzędu wzrosną jeśli posiadasz kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w obszarze, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza.

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) daje możliwość uzyskania dofinansowania na specjalistyczne szkolenia pracowników. Jest odpowiedzią na potrzeby reform i zmian systemowych w obszarach zatrudnienia. Dofinansowanie unijne w ramach programu PO WER wyniesie ok. 4,5 mld euro. Część kwoty zostanie przeznaczona na rzecz wzrostu kompetencji zawodowych pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych w celu podniesienia jakości pracy i zwiększenia wydajności oraz efektywności.

Program składa się z 6 osi tematycznych:

Oś I – Osoby młode na rynku pracy

Wsparcie będzie kierowane do dwóch kategorii regionów: mniej rozwiniętych oraz lepiej rozwiniętych. Istotną informacją jest fakt, że wsparcie będzie realizowanie bezpośrednio dla osób młodych bez pracy w celu poprawy sytuacji na rynku pracy.

Oś II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Fundusze unijne będą nakierowane głównie na promowanie trwałego zatrudnienia wysokiej jakości. Ważnym elementem będzie promowanie włączenia społecznego oraz walki z ubóstwem i dyskryminacją. Istotną informacją jest fakt, że środki unijne będą inwestowane w kształcenie i szkolenie pracowników oraz wzmacnianie zdolności instytucjonalnych organów publicznych.

Oś III – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Wsparcie unijne będzie kierowane do dwóch kategorii regionów: mniej rozwiniętych oraz lepiej rozwiniętych. Kwota 150 mln euro zostanie przeznaczona na poprawę jakości i skuteczności szkolnictwa wyższego w celu zwiększenia poziomu osiągnięć. Dofinansowanie unijne zostanie przekazane na działania wpisujące się w regionalne inteligentne specjalizacje.

Oś IV – Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Celem projektu jest wypracowanie nowych rozwiązań, których wykorzystanie dotyczy całego kraju. W tym punkcie uwzględniono również dotacje unijne dla programu Erasmus+.

Oś V – Wsparcie dla obszaru zdrowia

Celem projektu jest rozwój programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na pracę osób w wieku aktywności zawodowej. Program unijny ukierunkowany jest również na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. Grupami docelowymi są osoby w wieku aktywności zawodowej, podmioty świadczące usługi w zakresie opieki zdrowotnej oraz pracownicy podmiotów świadczących usługi w zakresie opieki zdrowotnej.

Oś VI – Pomoc techniczna

Jest programem wsparcia wszystkich osi dotyczących PO WER. Celem projektu jest zapewnienie efektywnego wsparcia wszystkich procesów i wykorzystania środków unijnych. Oś ma charakter koordynacyjny w zakresie wdrażania celów z w/w programów.

Dotacje dla gospodarstw rolnych

Dotacje dla firm z terenów wiejskich
Dotacje unijne dla gospodarstw z terenów wiejskich
Dotacje unijne dla rolników

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowany na podstawie przepisów Unii Europejskiej. Projekt ma służyć rozwojowi regionu oraz całego kraju. Planuje się, że łączne środki przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wyniosą około 13 mld euro.

Głównym celem PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Program ma ułatwić transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Dodatkowo, bardzo ważną kwestią jest poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej oraz zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych. Istotną misją PROW jest chronienie oraz wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. Instrumenty pomocy finansowej będą miały na celu przede wszystkim rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Dotacje i premie dla młodych rolników).

(źródło: http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program- Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014- 2020)

Dotacje unijne krok po kroku

Jak złożyć wniosek o dotacje unijne ?

Jak otrzymać dotacje unijne ?

Rekordowa suma 82,5 mld euro w ramach polityki spójności otwiera przed Polską paletę nowych możliwości rozwoju. Fundusze unijne wzmocnią polskich przedsiębiorców, a także polską gospodarkę. Sięgnięcie po dotacje unijne jest możliwe, jeśli przejdzie się pięć kroków:

  1. Wybór programu – na tym etapie należy zastanowić się co chcemy osiągnąć poprzez dofinansowanie z UE, należy określić budżet oraz termin realizacji. Bardzo istotne jest również przygotowanie wszelkiej dokumentacji.
  2. Złożenie wniosku (projekt, biznesplan). Bardzo istotne jest to, żeby projekt spełniał cele konkretnego programu wsparcia. Często wniosek o dofinansowanie musi być złożony przed rozpoczęciem projektu.
  3. Pozytywna decyzja w sprawie przyznania dotacji.
  4. Podpisanie umowy oraz realizacja projektu – w tym punkcie następuje np. zakup sprzętu, maszyn, hali produkcyjnej w oparciu o środki unijne.
  5. Rozliczenie projektu – przedstawienie faktur zakupu itp. instytucji, która przyznała dotację.

Dotacje Unijne i dofinansowania dla firm z sektora MŚP

Szczególnym wsparciem programów unijnych zostały otoczone małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Będą one mogły ubiegać się o wsparcie działań związanych z badaniami i rozwojem, innowacjami, energetyką oraz ochroną środowiska. Dofinansowanie może być przeznaczone na zakup lub wytworzenie środków trwałych (zakup nieruchomości – do 10% wartości wydatków kwalifikowanych) oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych.

W ramach programu HORYZONT 2020 szczególną opieką zostaną otoczone małe i średnie przedsiębiorstwa o wysokim potencjale innowacyjnym. Firmy, które chcą zaistnieć na rynku międzynarodowym oraz chcą realizować ryzykowne, ale zyskowne pomysły mogą liczyć na wsparcie przeprowadzenia studium wykonalności nowego procesu, produktu, usługi, technologii, oceny ryzyka, badania rynku, planu zarządzania prawami własności intelektualnej.