Dotacje Unijne i dofinansowania dla firm z sektora MŚP

Szczególnym wsparciem programów unijnych zostały otoczone małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Będą one mogły ubiegać się o wsparcie działań związanych z badaniami i rozwojem, innowacjami, energetyką oraz ochroną środowiska. Dofinansowanie może być przeznaczone na zakup lub wytworzenie środków trwałych (zakup nieruchomości – do 10% wartości wydatków kwalifikowanych) oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych.

W ramach programu HORYZONT 2020 szczególną opieką zostaną otoczone małe i średnie przedsiębiorstwa o wysokim potencjale innowacyjnym. Firmy, które chcą zaistnieć na rynku międzynarodowym oraz chcą realizować ryzykowne, ale zyskowne pomysły mogą liczyć na wsparcie przeprowadzenia studium wykonalności nowego procesu, produktu, usługi, technologii, oceny ryzyka, badania rynku, planu zarządzania prawami własności intelektualnej.