Dotacje unijne

Dotacje unijne, dofinansowania unijne

Polska należy do największych beneficjentów pomocy Unii Europejskiej. W latach 2014-2020 UE przeznaczyła dla naszego kraju 82,5 mld euro.

Fundusze europejskie mają służyć zwiększeniu konkurencyjności gospodarki krajowej, a także wzrostowi spójności społecznej i terytorialnej Polski oraz podniesieniu sprawności i efektywności administracji. Za najważniejszy cel programów unijnych podaje się poprawę poziomu jakości życia mieszkańców, dzięki wzrostowi zatrudnienia i utrzymującemu się wzrostowi gospodarczemu.

Dlaczego Polska stała się największym beneficjentem Unii Europejskiej?

Za główne kryterium podziału środków finansowych Unii na poszczególne państwa członkowskie służył poziom produktu krajowego brutto (PKB) na danego mieszkańca. W efekcie regiony, w których poziom PKB na danego mieszkańca mieści się w przedziale 75% – 90% zalicza się do regionów tzw. okresu przejściowego, natomiast za bardziej rozwinięte uważa się obszary, gdzie poziom PKB na mieszkańca osiąga bądź przekracza 90%.

Poziom PKB na mieszkańca w Polsce to zaledwie 70% średniego poziomu unijnego. Największy poziom PKB posiada województwo mazowieckie (75%), dlatego zalicza się je do regionów lepiej rozwiniętych.

Poza poziomem PKB na mieszkańca, który jest obiektywnym miernikiem podziału funduszy unijnych, istnieją również pomocnicze kryteria podział, które zależą od szeregu innych czynników i stanowią przedmiot negocjacji z Komisją Europejską.

.