Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) daje możliwość uzyskania dofinansowania na specjalistyczne szkolenia pracowników. Jest odpowiedzią na potrzeby reform i zmian systemowych w obszarach zatrudnienia. Dofinansowanie unijne w ramach programu PO WER wyniesie ok. 4,5 mld euro. Część kwoty zostanie przeznaczona na rzecz wzrostu kompetencji zawodowych pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych w celu podniesienia jakości pracy i zwiększenia wydajności oraz efektywności.

Program składa się z 6 osi tematycznych:

Oś I – Osoby młode na rynku pracy

Wsparcie będzie kierowane do dwóch kategorii regionów: mniej rozwiniętych oraz lepiej rozwiniętych. Istotną informacją jest fakt, że wsparcie będzie realizowanie bezpośrednio dla osób młodych bez pracy w celu poprawy sytuacji na rynku pracy.

Oś II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Fundusze unijne będą nakierowane głównie na promowanie trwałego zatrudnienia wysokiej jakości. Ważnym elementem będzie promowanie włączenia społecznego oraz walki z ubóstwem i dyskryminacją. Istotną informacją jest fakt, że środki unijne będą inwestowane w kształcenie i szkolenie pracowników oraz wzmacnianie zdolności instytucjonalnych organów publicznych.

Oś III – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Wsparcie unijne będzie kierowane do dwóch kategorii regionów: mniej rozwiniętych oraz lepiej rozwiniętych. Kwota 150 mln euro zostanie przeznaczona na poprawę jakości i skuteczności szkolnictwa wyższego w celu zwiększenia poziomu osiągnięć. Dofinansowanie unijne zostanie przekazane na działania wpisujące się w regionalne inteligentne specjalizacje.

Oś IV – Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Celem projektu jest wypracowanie nowych rozwiązań, których wykorzystanie dotyczy całego kraju. W tym punkcie uwzględniono również dotacje unijne dla programu Erasmus+.

Oś V – Wsparcie dla obszaru zdrowia

Celem projektu jest rozwój programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na pracę osób w wieku aktywności zawodowej. Program unijny ukierunkowany jest również na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. Grupami docelowymi są osoby w wieku aktywności zawodowej, podmioty świadczące usługi w zakresie opieki zdrowotnej oraz pracownicy podmiotów świadczących usługi w zakresie opieki zdrowotnej.

Oś VI – Pomoc techniczna

Jest programem wsparcia wszystkich osi dotyczących PO WER. Celem projektu jest zapewnienie efektywnego wsparcia wszystkich procesów i wykorzystania środków unijnych. Oś ma charakter koordynacyjny w zakresie wdrażania celów z w/w programów.