Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP

Schemat 1: rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie

Luty 2018

Pula środków 96 mln zł

Dofinansowanie do 55%

Typy projektów

1) Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych (nowych/ znacząco ulepszonych) produktów.
2) Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych (nowych/ znacząco ulepszonych) rozwiązań produktowych.
3) Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą istniejącego procesu produkcyjnego.

Grupa beneficjentów

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo