Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

Działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje

Poddziałanie I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Czerwiec 2018

Grudzień 2018

Pula środków – po 40 mln zł na nabór

Dofinansowanie – do 55%

Typ projektu – Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.

Grupa beneficjentów: przedsiębiorcy

 


Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Poddziałanie II.2.1 Modele biznesowe MŚP

luty 2018

pula środków – około 4 mln zł

dofinansowanie – 50%

Typ projektu – opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji

Grupa beneficjentów – MŚP

 


Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Poddziałanie II.2.1 Modele biznesowe MŚP

grudzień 2018

pula środków – około 20 mln zł

dofinansowanie – 50% lub 85%

Typ projektu – wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez np. udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym; działania wdrożeniowe muszą wynikać ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa

Grupa beneficjentów – MŚP

 

­


Działanie II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP

Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP

wrzesień 2018

pula środków – 85 mln zł

dofinansowanie – do 55%

Typ projektu

  • wdrożenie lub zakup i wdrożenie wyników prac B +R
  • wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.

Grupa beneficjentów – MŚP