Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

listopad 2018

100 mln

Dofinansowanie do 80%

Typy projektów

1) Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej (inwestycje w aparaturę, sprzęt i inną niezbędną infrastrukturę B+R). Warunkiem wsparcia inwestycji w zakresie infrastruktury przedsiębiorstw będzie przedstawienie informacji dotyczących planowanych prac B+R.

2) Prowadzenie przez przedsiębiorstwo prac B+R ukierunkowanych na wdrożenie (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe prowadzone we własnym zakresie lub obejmujące nabycie usług od innych jednostek, w tym także spoza regionu/kraju – jako element projektu).

Grupa beneficjentów

– przedsiębiorstwa – bez względu na status: mikro-, małe, średnie, duże;

– konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych, średnich, dużych przedsiębiorstw;

– konsorcja przemysłowo-naukowe, w szczególności z udziałem: jednostek naukowych,

jednostek naukowo-badawczych, spółek celowych tworzonych przez uczelnie/jednostki naukowe, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu.

 


Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Sierpień 2018

Pula środków 50 mln zł

Dofinansowanie do 70%

Typ projektów

a) inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:- założeniem nowego zakładu,
– zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,
– dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub
– zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu;

b) nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Grupa beneficjentów

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa