Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego

Działanie 1.1 Badania i innowacje

Czerwiec 2018

Pula środków – 30 mln zł

Dofinansowanie – do 55%

Typ projektu – II. Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R

Grupy beneficjentów

  • przedsiębiorstwa/partnerstwa przedsiębiorstw,
  • partnerstwo przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi w zakresie B+R.

Poprzedni nabór

Sierpień 2017

Pula środków 40 mln zł

w trakcie weryfikacji

 


Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii

Czerwiec 2018

Pula środków – 15 mln zł

Dofinansowanie – do 85%

Typ projektów

  1. Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE – elektrycznej, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE – elektrycznej, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej.

Grupa beneficjentów:

– Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa)

– Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia

– Spółki prawa handlowego będące własnością JST

– Uczelnie/szkoły wyższe

– Jednostki naukowe

– Instytucje kultury66

– Operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD)

– Właściciele/zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkaniowych

– Rolnicy prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą

– Grupy producentów rolnych

– Jednostki organizacyjne JST (ośrodki doradztwa rolniczego)

– Organy administracji państwowej prowadzące szkoły (szkoły rolnicze)

– Rybacy śródlądowi oraz hodowcy ryb (w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym) prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą

– Organizacje pozarządowe, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje

 


Działanie 3.4 Kogeneracja

marzec 2018

pula środków – 14 mln zł

dofinansowanie – do 85%

Typ projektów

Typ I: Budowa źródeł skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej lub przebudowa jednostek wytwórczych na układy skojarzeniowe

Typ II: Budowa przyłączeń do sieci* IZ RPO przeprowadzając nabór wniosków w formie konkursu, może zawęzić zakres naboru do wybranego typu projektu/wybranych typów projektów. * Dopuszczalne będzie realizowanie projektów typu I w połączeniu z działaniami wpisującymi się w typ II projektów.

Typ beneficjenta

– Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa)

– Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia

– Spółki prawa handlowego będące własnością JST

– Państwowe Jednostki Budżetowe

– Kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych

– Uczelnie/szkoły wyższe

– Jednostki naukowe

– Jednostki badawczo-rozwojowe

– Instytucje kultury

– Właściciele/zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkaniowych