Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw

Wrzesień 2018

Pula środków – 25 mln zł

Dofinansowanie do 80%

Typ projektu – Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego

Grupa beneficjentów

mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz powiązania kooperacyjne.

 


Działanie 4.2 Efektywność energetyczna

Październik 2018

Pula środków 10 mln zł

Dofinansowanie do 80%

Typy projektów

 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
 2. Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych
 3. Wysokosprawna kogeneracja

Grupa beneficjentów

 • JST, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 • przedsiębiorstwa (dotyczy tylko 3. Typu projektu: Wysokosprawna Kogeneracja);
 • zakłady opieki zdrowotnej i podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – zakontraktowane z NFZ;
 • instytucje kultury;
 • uczelnie/szkoły wyższe;
 • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y;kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • organizacje pozarządowe;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • podmiot, który wdraża instrumenty finansowe.