Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Typ projektuTIK

czerwiec 2018

pula środków 25 mln zł

dofinansowanie do 80%

Typ projektów:

  1. B2B (Business to Business) – model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych. Model przewiduje m.in. stworzenie opartego o TIK kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami,
  2. B2C (Business to Consumer) – model, w którym relacje Przedsiębiorstwo – Konsument (odbiorca produktów lub usług) są oparte o TIK. W model ten wpisują się świadczenie e-usług, sprzedaż on-line produktów lub usług,
  3. C2C (Consumer to Consumer) – model zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK (np. portale sprzedażowe).

Grupa beneficjentów

mikro- i małe przedsiębiorstwa prowadzące działalność do 24 miesięcy

 


Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Typ projektuRozwój MŚP

październik 2018

80 mln zł

Dofinansowanie do 60%

Typ projektów

Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.

Grupa beneficjentów

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa