Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

Działanie 10.4. Redukcja emisji

Wrzesień 2018

Pula środków 12 mln zł

Dofinasowanie

Typy projektów

1) rozbudowę lub przebudowę scentralizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło, obejmujące źródła, sieci i węzły cieplne wraz z przyłączem do budynku,

2) likwidację istniejących indywidualnych źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych wraz z podłączeniem odbiorców do miejskiego systemu ciepłowniczego lub lokalnych systemów ciepłowniczych,

3) budowę nowych i modernizacja istniejących źródeł ciepła w tym wykorzystujących OZE.

Grupa beneficjentów

1) jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,

2) związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,

3) jednostek administracji rządowej,

4) innych jednostek sektora finansów publicznych,

5) organizacji pozarządowe,

6) jednostek naukowych,

7) instytucji edukacyjnych,

8) szkół wyższych,

9) przedsiębiorców