Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Wrzesień 2018

Pula środków – 60 mln zł

Dofinansowanie – do 45%

Typy projektów:
1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

Grupa beneficjentów

 1. Mikroprzedsiębiorstwa,
 2. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa,
 3. Duże Przedsiębiorstwa.

Działanie 3.3. Technologie informacyjno -komunikacyjne w działalności gospodarczej

Marzec 2018

Pula środków – 60 mln zł

Dofinansowanie – do 45%

Typ projektów

Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstw.

Grupa beneficjentów

 1. Mikroprzedsiębiorstwa,
 2. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Działanie 4.4. Wysokosprawna kogeneracja

 Grudzień 2018

Pula środków – 34 mln zł

Dofinansowanie – Maksymalny poziom dofinansowania projektu 85% bądź poziom wynikający z luki finansowej, rekompensaty lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej

Typ projektu – Budowa i modernizacja instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji.

Grupa beneficjentów

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 3. Szkoły wyższe;
 4. Organizacje pozarządowe;
 5. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 6. Przedsiębiorcy.