Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

III kwartał 2018 r.

Pula środków 100 mln zł

Dofinansowanie do 70%

Typy projektów:

  1. Wsparcie na rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza badawczo – rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.
  2. Projekty badawcze służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe) tj. realizowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych.
  3. Zakup wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technologicznej jest możliwy jedynie w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac rozwojowych, które zakładają uzupełnienie lub dostosowanie zakupionych technologii do specyfiki przedsiębiorstwa. Projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania. Wsparcie wszystkich inwestycji dotyczących infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach będzie uzależnione od przedstawienia agendy B+R/planu prac badawczo-rozwojowych przewidzianych do prowadzenia na wspieranej infrastrukturze (obejmującej okres realizacji projektu i jego trwałość). Wszystkie typy przedsięwzięć muszą wpisywać się w zakres inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego

Grupa beneficjentów

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa