Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego

Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

sierpień 2018 r.

pula środków – 90 000 000,00

dofinansowanie – do 80%

Wsparcie wysoko innowacyjnych projektów wdrażających innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne poprzez inwestycje w:

a) środki trwałe;

b) wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Grupa beneficjentów: MŚP